آرشیو برچسب‌ها: پخش بلبرینگ بشکه ای

کاربرد بلبرینگ بشکه ای بلبرینگ بشکه ای دارای دو ردیفه کروی با سطوح برنجی است که این موضوع کاربرد بلبرینگ بشکه ای را برای بارهای محوری، شعاعی و نوسانی تعیین می کند و دلیل نامگذاری فاصله داخلی شعاعی آن است که کاربرد بلبرینگ بشکه ای که در آن بارها و سرعت ها باعث انبساط حرارتی […]